مدارک مورد نیاز در خصوص فروشگاه ها برای خرید از ماناتل پارس

مدارک مورد نیاز در خصوص فروشگاه ها برای خرید از ماناتل پارس

مدارک مورد نیاز در خصوص فروشگاه ها برای خرید از ماناتل پارس

  1. ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ
  2. ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاز یا وکالتنامه
  3. گواهی امضاء و مهر صاحب پروانه کسب
  4. تلفن همراه و ثابت صاحب جواز کسب
  5. اعلام کد نقش صاحب جواز کسب در سامانه افق
  6. صدور معرفی نامه کتبی با امضاء و مهر صاحب پروانه جهت نماینده تام الاختیار برای تحویل کالا