ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در خصوص ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ برای خرید از ماناتل پارس

ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در خصوص ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ برای خرید از ماناتل پارس

ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در خصوص ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ برای خرید از ماناتل پارس

  1. ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ آﮔﻬﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ
  2. ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺪرج در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ
  3. ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ مدیران صاحب امضاء شرکت
  4. ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﯽ ارزش اﻓﺰوده
  5. ﮔﻮاﻫﯽ اﻣﻀﺎء مدیران و مهر شرکت
  6. تلفن همراه مدیران و تلفن ثابت شرکت
  7. اعلام کد نقش شرکت در سامانه افق
  8. صدور معرفی نامه کتبی با امضاءمدیر و مهر شرکت جهت نماینده تام الاختیار برای تحویل کالا